Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://celtictree.pl/sklep/ (zwany dalej: Sklep internetowy Celtic Tree). Sklep internetowy Celtic Tree jest prowadzony przez Tomasza Fojgt, jako działalność nierejestrowana, z siedzibą ul. Heleny Piskorskiej 17E/69; 87-100 Toruń; woj. kujawsko-pomorskie.
 2. Dane adresowe, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: adres pocztowy: ul. Heleny Piskorskiej 17E/69; 87-100 Toruń; woj. kujawsko-pomorskie;, lub poprzez Formularz kontaktowy na stronie internetowej https://celtictree.pl/kontakt/ , oraz bezpośrednio adres mejlowy zespołu celtusie{[a]}gmail.com.
 3. Regulamin sklepu internetowego Celtic Tree umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://celtictree.pl/regulamin-sklepu-celtic-tree/ w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 1. Usługodawca/Sprzedawca – patrz Postanowienia ogólne pkt. 1
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://celtictree.pl/sklep/ przez Tomasza Fojgt
 3. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
 5. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego Celtic Tree z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

Zasady korzystania ze sklepu internetowego Celtic Tree

 1. Ceny wszystkich oferowanych przez sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich, które są jedyną obsługiwaną walutą.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Celtic Tree, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Celtic Tree konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Celtic Tree konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer itd.
 5. Strona Sklepu internetowego Celtic Tree korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet).
 6. Strona Sklepu internetowego Celtic Tree posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Celtic Tree można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, celem identyfikacji Kupującego i skutecznej realizacji zamówienia.
 2. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

Sposób płatności i termin płatności

 1. W sklepie Celtic Tree istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: – tradycyjny przelew na konto bankowe Sprzedawcy, za wszystkie wystawione na sprzedaż towary i usługi. Możliwa jest także płatność za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych tylko i wyłącznie za bilety na koncerty zespołu Celtic Tree dostępnych online.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Celtic Tree zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 3. Sklep internetowy Celtic Tree umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych Blue Media (przelew elektroniczny, BLIK)

Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Celtic Tree i wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. W przypadku zakupu biletu na koncert drogą online, Klient odbiera drukowany bilet wstępu na koncert, w dniu koncertu, w miejscu oznaczonym jako miejsce koncertu na podstawie numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Kupującego.
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kurier InPost, InPost Paczkomaty.
 5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
 6. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w umówionym wcześniej ze Sprzedającym miejscu. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
 7. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

Asortyment sklepu Celtic Tree a Odstąpienie od umowy

 1. W sklepie Celtic Tree, kupujący może zaopatrzyć się przede wszystkim w płyty CD zespołu Celtic Tree oraz wydawnictwa z nim związane. Wydawnictwa można nabyć bezpośrednio w naszym sklepie, a jeśli zostały wydane przez inne wydawnictwo, lub dostępne są w innym sklepie internetowym, zamieszczamy tylko link informacyjny. W tym przypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za asortyment spoza naszego sklepu.
 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie dotyczy zakupionych płyt CD z muzyką zespołu Celtic Tree, które zostały odpakowane przez Kupującego, lub na życzenie kupującego zostały podpisane przez członków zespołu. Taką płytę uznaje się wówczas za wykonaną na zamówienie zgodnie ze wskazówkami kupującego.
 3. W sklepie Celtic Tree można nabyć drobne pamiątki związane z zespołem Celtic Tree, jak koszulki, magnesy pamiątkowe itp. W przypadku tego asortymentu honorujemy ustawową możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. Wystarczy przesłać Formularz odstąpienia napisany na wzór załącznika na końcu niniejszego regulaminu.
 4. W sklepie Celtic Tree można nabyć bilety na koncerty zespołu Celtic Tree. W przypadku biletów, na stronie zakupu, każdorazowo podawana jest data, do której możliwe jest odstąpienie od umowy. Wystarczy zgłosić to Kupującemu korzystając z Formularza odstąpienia na wzór załącznika na końcu niniejszego Regulaminu. Po wskazanej dacie odstąpienie jest niemożliwe na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży biletów na koncert zespołu Celtic Tree przysługuje w razie zmiany daty wydarzenia, lub miejsca. Organizator / Sprzedający zobowiązany jest poinformować o takim fakcie wszystkich kupujących.
 6. Kupujący jest zobowiązany należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec uszkodzeniu w transporcie. Koszt zwrotu ponosi Kupujący.
 7. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, pomniejszone o koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 9. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po odebraniu zwrotu przez Sprzedającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności
  Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
  poniższymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres siedziby sklepu (patrz Postanowienia ogólne pkt. 1 niniejszego Regulaminu) lub poprzez e-mail na adres celtusie{[a]}gmail.com lub poprzez Formularz kontaktowy na stronie https://celtictree.pl/kontakt/ . W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę fotografią, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji, a może ją jedynie usprawnić.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą
  odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
  konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://celtictree.pl/regulamin-sklepu-celtic-tree/
 3. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat: [ Adres Sprzedawcy]


Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(wymienić rzeczy).

Data zawarcia umowy()/odbioru (wymienić)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów)

 • [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]